KAUR UMUM & TATA USAHA

Nama : LISMAYANTI, S.Sos
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : KAUR UMUM & TATA USAHA
No. Surat Keputusan :
Masa Jabatan : 2019 s/d 2025